Have any question? (+91) 9830 529 846 / 9830 566 266 admissions.ihrm@gmail.com

Teaching

Sandip Das

Monalia Sen

Amitava Majumder

Raja Banerjee

Titisha Mitra

Swati Pramanik

Suvika Ghosh Debbarma

Indrani Prasad

Arnab Das

Subhankar Das

Non Teaching

Rupashree Basu Roy

Antara Deb Majumder

Debasish Paul Chowdhury

Amrita Ganguly

Gautam Pal

Arup Ratan Giri

Piyal Bose

Payel Ganguly Chakraborty

Sourav Deb

Support Staff

Sajal Sarkar

Mangal Naskar

Prabhu Halder

Tarakeswar Yadav

Close Menu